Referat af det ordinære årsmøde 2015

Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer

Søndag den 26. april 2015.
på Øhavsmuseet, Faaborg Arrest, Torvet, Faaborg


Velkomst:
Formanden Jan Andersen bød velkommen til de 19 deltagere.

Valg af stemmetællere:
Jan Frølich og Leif Rasmussen blev foreslået og valgt

Valg af dirigent
Pusser Janvit blev foreslået og valgt.

Valg af referent
Peter Hoffmann blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden.
Jan Andersen fortalte, at i beretningsårets løb forlod Jørgen Meleschko bestyrelsen af helbredsmæssige grunde og blev erstattet af suppleanten David Barry. Jørgen Meleschko fortsatte midlertidigt som suppleant, men trækker sig nu. Formanden takkede Jørgen Meleschko for hans arbejde i SDAs bestyrelse. Yderligere nykonstituerede bestyrelsen sig, idet posten som næstformand overgik fra Niels Ishøj Christensen til Jette Svane Hansen.

Foreningens økonomi havde desværre ikke oplevet den forbedring, som der var set frem til ved sidste årsmøde. Formanden fandt at et mål om 100 nye medlemmer og abonnenter på Fund&Fortid ikke syntes urealistisk.

2015 står for SDA i 25 års jubilæets tegn. Fejringen vil ske i juni på University College Lillebælt i Jelling.  Formanden takkede Anne Lise Rahbek for hendes store arbejde med forberedelsen. En anden markering vil være, at Fund&Fortid kommer som en jubilæumsbog med temaet ”Krig, vold og fejder i forhistorisk tid”. Desværre er finansieringen ved fondsmidler endnu ikke på plads.

Begge de nu traditionelle Jyllandstræf og Sjællandstræf var en stor succes.

Formanden takkede Freddy Arentsen for hans gode arbejde med foreningens hjemmeside. Benny Staal og Jørgen Holm modtog tak for deres gode arbejde med at sikre saglighed og faglighed på foreningens Facebook profil, og Fund & Fortids redaktion med Niels Bødker Thomsen i spidsen med at få publiceret flotte og fagligt gode blade.

Foreningen har gennem året støttet Hans Dal fra Marine-Arkæologisk-Gruppe med at få politisk forståelse for det akutte behov for bevillinger til undervandsarkæologien før sporene af fortiden forsvinder.

På formandens opfordring mindedes forsamlingen foreningens afdøde æresmedlem Bent Pedersen.

Formanden rundede af med en tak til bestyrelse, ordstyrer og Øhavsmuseets gæstfrihed.

Der var ingen kommentarer til beretningen. Den blev godkendt.

Beretning fra udvalgene.
Fund&Fortids redaktør Niels B. Thomsen pegede på den trængte økonomi til trods for, at der gøres alt hvad der er muligt på omkostningssiden. Han efterlyste alle gode ideer til at få flere abonnenter (gerne som medlemmer af SDA).

Indlægget førte til en længere debat om mulighederne for at få flere abonnenter/medlemmer. Pusser Janvit slog til lyd for en meget mere aktiv brug af foreningens Facebook profil – både til at skabe opmærksomhed og til at lette tilmelding. Erik Lund Andersen supplerede med at foreslå en endnu mere direkte indsats møntet på de potentielt interesserede yngre mennesker. SDA bør etablere direkte kontakt med efterskoler og gymnasier. Til trods for formandens eksempler på sådanne tiltag uden effekt var der i forsamlingen støtte til en sådan egentlig opsøgende virksomhed, ligesom en markant, tydeligt præsenteret rabat for unge mennesker burde kunne bidrage. Også universiteterne blev nævnt som mål. Erik Freilev så bladet som en mulig appetitvækker, men signalerne skal nok ”levendegøres”, og gratis eksemplarer af bladet bør uddeles, hvor der kan være særligt potentiale.

Forlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Kassereren Karsten Pedersen præsenterede et detaljeret regnskab for foreningen inkl. Fund&Fortid. Årets underskud blev på 8.204 kr. mod et overskud i 2013 på 8.706 kr.                          Egenkapitalen faldt fra 77.303 kr. til 69.098 kr.  Kassereren understregede, at egenkapitalen fortsat således isoleret set bestemt er fornuftig. Omkostningssiden holdes fortsat i stramme tøjler. Portoens stigning på alene godt 7.000 kr. er svær at gøre noget ved. Den centrale udfordring nu og fremover er indtægtssiden både med hensyn til medlemmer/abonnenter og de ringe tilskud, der opnås sammenlignet med tidligere.

Tallene tyder på, at et særligt problem er faldet i antallet af personlige medlemmer, som formentlig afspejler, at flere tidligere har været medlemmer både via deres klub og som personlige medlemmer.

Pusser Janvit foreslog, at man overvejer en rabat til abonnenter, der vil modtage bladet som pdf i stedet for trykt. Flere talte imod denne ”løsning” af forskellige grunde:
•    Den forringede læse- / oplevelses-kvalitet
•    Pdf filer kan nemt spredes, så mange bliver ”free riders”
•    Der vil næppe blive den store besparelse i trykning ved et mindre antal
Erik Freilev spurgte til bankgebyret på 1430 kr. Kassereren svarede at det ikke kan undgås hos Danske Bank. Flere nævnte eksempler på banker, hvor det kan undgås (eller være mindre). På spørgsmål om det store beløb på kreditorer svarede kassereren, at det alene skyldes periodisering.  

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Indkomne forslag.
Der. var ingen forslag fra medlemskredsen til behandling.
Bestyrelsen havde præsenteret et forslag med to elementer. Forslagets præcise tekst blev uddelt. Jette Svane Hansen præsenterede forslaget for forsamlingen. Det præciseres, at suppleanter vælges for ét år. Yderligere fastlægges en proces for behandling af referater af bestyrelsesmøder: Udkastet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter inden for 14 dage. Referatet med eventuelle justeringer godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde – og kan følgelig først offentliggøres herefter.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Forelæggelse af handlingsplan
Formanden præsenterede planerne som en opfølgning af sidste års planer. Hovedpunktet er gennemførelsen af 25 års jubilæet, inkl. publikation af jubilæumsbogen. Nævnte også det kommende Sjællandstræf, der er fastlagt til søndag den 4. oktober på Osted Efterskole. Programmet er ikke fastlagt endnu, men vil muligvis behandle, hvad der er sket på Femern Bælt udgravningerne i det forløbne år.

Fastsættelse af kontingent og godkendelse  af budget.
Kassereren præsenterede budgettet i to versioner -  ”en simpel fremskrivning” og én, der tager højde for omkostningerne til jubilæumsbogen. Hvis der ikke ydes tilskud, er der to alternativer: Enten trykkes publikationen i en billigere version, bl.a. med blødt omslag i stedet for hårdt, eller publikationen kommer ikke blot til erstatte Fund&Fortid nr. 2 (planlagt), men også nr. 3. Hver erstattet udgave af Fund&Fortid betyder en besparelse på 25.000 kr. – 16.000 kr. til tryk og 9.000 kr. til porto.

Der udspandt sig en diskussion om, hvordan årsmødet formelt set kan give bestyrelsen signaler om, hvad der bør vælges. Peter Hoffmann fandt, at det som udgangspunkt må være bestyrelsens ansvar at vælge. Men da årsmødet skal godkende budgettet kommer det ad denne vej under alle omstændigheder til at give et signal.

Årsmødedeltagerne signalerede et ønske om, at bestyrelsen bør vælge alternativet med høj trykkvalitet, men erstatning af Fund&Fortid både nr. 2 og 3. Herefter korrigeredes budgettet (inkl. jubilæumsbog)
•    For Udgivelse / Tryk:   85.000 ==> 69.000 kr.
•    For Udgivelse / Porto   40.500 ==> 31.500 kr.
……altså en reduktion i budgetterede udgifter på 25.000 kr. (156.150 ==> 131.150 kr.)

Årsmødet godkendte herefter enstemmigt uændret kontingent og det fremlagte budget med den angivne korrektion.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Jan Andersen, Niels B. Thomsen, John Petersen og David Barry. De var alle villige til genvalg. De blev valgt uden modkandidater

Som suppleanter blev ud over den nuværende suppleant Jan Frølich foreslået Mads C. Pedersen, Furesø Arkæologigruppe. De blev valgt uden modkandidater.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Leif Rasmussen blev genvalgt som revisor og Svend Aage Iversen som revisorsuppleant.

Eventuelt
Pusser Janvit foreslog, at SDA engagerer sig på Facebook ”Køb og salg af arkæologiske bøger”.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Jan Andersen takkede dirigenten.

Peter Hoffmann
Referent.

Konstituering
Umiddelbart efter årsmødets afslutning konstituerede bestyrelsen sig:

Formand: Jan Andersen
Næstformand Jette Svane Hansen
Kasserer: Karsten B. Pedersen
Sekretær John Petersen
Redaktør Fund&Fortid Niels B. Thomsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer David Barry     
Freddy Arntsen
Niels Ishøj Christensen
Suppleanter Jan Frølich
Mads C. Pedersen

Bornholmsk arkæolog modtager prestigefyldt hæderspris

Den 7. maj får museumsinspektør ved Bornholms Museum Finn Ole Sonne Nielsen Westerbyprisen. Han modtager prisen på 100.000 kroner for sin indsats i udforskningen af Bornholms forhistorie og for samarbejdet med øens amatørarkæologer.

Årets modtager af Westerbyprisen er museumsinspektør ved Bornholms Museum, mag. art. Finn Ole Sonne Nielsen, der den 7. maj får overrakt prisen på 100.000 kroner i Nationalmuseets festsal. Samtidig modtager ph.d. og postdoc ved Nationalmuseet, Lasse Sørensen, et rejselegat, som skal bruges i forbindelse med undersøgelser af brygger Carl Jacobsens ukendte samling af stensager og dens rolle i udforskningen af den græske bondestenalder.

Finn Ole Sonne Nielsen tildeles Westerbyprisen for sit mangeårige virke som arkæolog på Bornholms Museum, sin forskning inden for stenalderen samt sit samarbejde med øens amatørarkæologer og de internationale samarbejder, han har sat i værk om forskning i Bornholms forhistorie.

Bestyrelsesformand for Westerbyfondet og direktør for Nationalmuseet, Per Kristian Madsen, betegner Finn Ole Sonne Nielsen som en ildsjæl og en afgørende drivkraft i den meget store lokale interesse for arkæologi, som trives på Bornholm.

- Finn Ole Sonne Nielsen har fra starten af virket som inspirator og igangsætter for øens amatørarkæologer, som han betegner som ”fritidsarkæologer”. Netop de mange detektoramatørers engagement og ihærdighed betyder, at Bornholm er den del af landet, hvorfra Nationalmuseet modtager flest fund af danefæ, og det er i høj grad Finn Ole Sonne Nielsens fortjeneste, at Bornholm har mere end 70 aktive amatørarkæologer, siger Per Kristian Madsen og fortsætter:

- Erik Westerby var selv en meget vidende amatørarkæolog og en pioner, som brød nyt land i dansk stenalderforskning. Finn Ole Sonne Nielsen har været med til at genbearbejde fundene fra istidsjægernes boplads ved Bromme, der blev opdaget og påbegyndt udgravet af Erik Westerby. Derfor er valget af Finn Ole Sonne Nielsen med sit engagement i både stenalderens arkæologi og de frivillige arkæologers virke helt i Erik Westerbys ånd.

Finn Ole Sonne Nielsen er glad for den anerkendelse, som Westerbyprisen giver ham.

- Da jeg i studentertiden af Anders Fischer, som i 2001 modtog Westerbyprisen, blev opfordret til at deltage i bearbejdningen og publikation af Bromme-bopladsen kom vi også meget tæt på Erik Westerby. Han lærte os, hvordan vi skulle afkode, hvor stenalderfolkene til forskellige tider valgte deres fangst- og bopladser. Denne viden har været ballast i mit arkæologiske virke, hvor jeg endnu går for at være stenaldermand selvom jeg i praksis er blevet generalist, siger Finn Ole Sonne Nielsen.

Tilbage til barndomsøen
Finn Ole Sonne Nielsen blev født den 29. august 1954 i Klemensker på Bornholm. Han blev mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet i 1984.

I 1986 flyttede han med familien til Bornholm, selvom arbejdsmulighederne var ustabile. Det blev til en del konsulentarbejde for Bornholms Amts Tekniske Forvaltning, Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen, inden ønskejobbet, stillingen som arkæolog og museumsinspektør ved Bornholms Museum, tilfældigvis blev ledig fra den 1. januar 1998.

Som forsker har Finn Ole Sonne Nielsen skabt resultater, som i 2009 førte til en udnævnelse til æresdoktor ved Lunds Universitet. Hans forskning har været fokuseret på bondestenalderens langhuse, som han opdagede allerede i sin studentertid i 1983 ved Limensgård og senere ved Grødby. Udsigten til at opnå ny viden om bosættelsen i bondestenalderen tegnede lovende, og det fik Finn Ole Sonne Nielsen til at indgå et samarbejde med Nationalmuseet om projektet ”Bornholms bebyggelse i yngre stenalder”. Takket være støtte fra Carlsbergfondet og det humanistisk forskningsråd blev det til til udgravninger på forskellige bopladser, hvoraf undersøgelserne ved Limensgård og i Grødby blev de mest resultatrige.

I 1995 begyndte udgravningerne af det store stenalderanlæg på Rispebjerg, der er omgivet af op til 14 palisader, og hvor der er gådefulde runde stolpekredse. Finn Ole Sonne Nielsen tolkede dette bemærkelsesværdige anlæg som en kultplads med runde woodhenges, ligesom de kendes fra England. De seneste udgravninger ved Vasagård har styrket den tolkning.

Det blev ikke til store udgravninger på Rispebjerg, i stedet lykkedes det at få staten til at opkøbe næsten hele arealet, så det i dag er trukket ud af dyrkning og ligger tilgængeligt for publikum som en fortidsmindepark. Bevaring er vigtigt for Finn Ole Sonne Nielsen, og hvad det angår, har han haft held til at opnå væsentlige resultater, senest med fredningen af landskabet omkring Bornholms største helleristningsfelt Madsebakke på Nordbornholm.   

Inspirator for de frivillige
Finn Ole Sonne Nielsen har mødt den udfordring, at øens arkæologiske potentiale er langt større, end hvad én arkæolog kan overkomme, og derfor har han på enestående vis forstået at inspirere og motivere andre til at deltage i det arkæologiske arbejde, herunder givet unge arkæologer opgaver og ansvar. Han skaffer også viden-ressourcer ved gavmildt at give andre adgang til at foretage udgravninger og publicere materiale.

På Bornholms Museums udgravninger deltager studerende fra mange forskellige lande. Senest har samarbejdsaftaler med universiteterne i Warszawa og Gdansk ført til jævnlige besøg af polske lærere og studerende. Finn Ole Sonne Nielsen har etableret et omfattende, internationalt kontaktnet, der har medvirket til, at Bornholm er blevet et mødested for arkæologer mange steder fra.

Bornholm er for Finn Ole Sonne Nielsen blevet en enestående, spændende arkæologisk arbejdsmark, ikke mindst takket være samarbejdet med amatørarkæologerne, som han betegner som ”fritidsarkæologer”. Mulighederne for at skrive historien gennem jordfundne genstande er særligt gunstige på Bornholm. Takket være det store antal aktive fritidsarkæologer, hvoraf mange går med metaldetektorer, bliver der hvert år indsamlet flere tusinde fund fra perioder, hvorfra man ikke har eller kun har meget få skriftlige oplysninger.

Finn Ole Sonne Nielsen har publiceret talrige artikler om Bornholms arkæologi, herunder bidrag til internationale symposier, tillige med sammenfattende oversigter som ”Forhistoriske interesser” (1996) og ”Middelalderens Bornholm” (1998), foruden guiden ”Fortidsminder på Bornholm” (2006). Finn Ole Nielsen har også medvirket som redaktør og som forfatter ved Bornholms Museums udgivelse af temabøger om arkæologi som ’Helleristninger’ (2005), ’Sorte Muld’ (2008) og senest ’Solstensøen’ (2014).   

Billedtekst: Finn Ole Sonne Nielsen. Foto: Pete Hunner

Fakta: Westerby-Fondet
- Erik Westerby-Fondet er oprettet til minde om Erik Westerby (1901-1981), der ydede en banebrydende indsats ved udforskningen af den ældre stenalders levn i Danmark.
- Erik Westerby-Fondet har uddelt Westerbyprisen næsten hvert år siden 1983.

For yderligere oplysninger eller interview, kontakt:

Henrik Schilling, presseansvarlig, Nationalmuseet.
Tlf.: 41 20 60 16. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Finn Ole Sonne Nielsen. Tlf.: 29 65 20 28. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SDA Årsmøde 2015

faaborg arrest 04

Vi havde et godt Årsmøde i retssalen I Faaborg. Ikke så mange fremmødte, men alt foregik i en fornøjelig og god atmosfære.
Der var mange gode diskussioner til gavn for SDA. Og megen ros til F&F, Hjemmesiden og Facebooksiden!

Lasse Sørensens foredrag var utrolig interessant, og trak megen interesse og hermed mange spørgsmål.

Alle blev genvalgt og Mads Pedersen fra Furesø Arkæologigruppen blev valgt som ny suppleant.

Referat fra mødet bliver slået op på siden senere.

Fæjø Detektor træf 2015

Et foto album fra Fejø Detektor træf den 10-12 april 2015. Så for man et lille indlik i hvad der blev fundet. Foto med tilladelse fra gruppen.

Posted by Viking on 29. april 2015

Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2015

faaborg arrest 04

Søndag den 26. april 2015 kl. 10 på Øhavsmuseet,
Faaborg Arrest, Torvet, 5600 Faaborg

Program:

  • 10.00-10.30 Ankomst, kaffe med rundstykke og betaling.
  • 10.30-12.30 Årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne.
                      Indkomne forslag; mindre justering af valgperioder.
                      Bemærk at udnævnelse af Årets Arkæolog er flyttet til jubilæet.
  • 12.30-13.30 Frokost – indtagelse af den medbragte madpakke.
  • 13.30-15.00 Foredrag ved Lasse Sørensen: Landbrugets indførelse i Nordeuropa.
  • 15.00-16.00 Kaffe – spørgsmål og afrunding.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til foreningens formand senest 4 uger før
årsmødet, dvs. senest den 29. marts.

Tilmelding senest den 19. april til: John Petersen, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller
telefon: 44 99 46 47.


Pris for hele dagen: kr. 125. Drikkevarer kan købes på stedet, men husk madpakken!

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de